четверг, 24 декабря 2015 г.

«Էկոլոգիա» դասախոս` Խառատյան Վեներա Հայկի

 ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  և  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
                Ծրագիր`  միջին  մասնագիտական  կրթության
ԹԵՄԱՆԵՐ -   Էկոլոգիա  գիտությունը  և  նրա  հիմնախնդիրները: Անկենդան  և 
                       կենդանի  օրգանիզմների  առանձնահատկությունները:Մատերիայի 
                       գոյության   ձևերը:  Մարմիններ  և  նյութեր:   Կենսական  տարրեր:   
                       Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ: Պարզ  և  բարդ նյութեր:  
                       Նյութերի  ֆիզիկական,  քիմիական  և  ֆիզիոլոգիական  
                        հատկությունները: Կենսոլորտի  բաղադրիչները`կենդանի  և 
                        անկենդան:
1.  Ի՞նչ  է  ուսուՄնասիրում  էկոլոգիա   գիտությունը:
2.  Ինչու՞  է  անհրաժեշտ  ուսումնասիրել էկոլոգիան:
3.  Սահմանեք  էկոլոգիա   գիտությունը:
4.  Ո՞րն  է էկոլոգիա   գիտության  հիմնական  բաժինները  և  ուղղությունները:
5.  Ինչպիսի՞  Էկոլոգիական  հիմՆախնդիրներ  գիտեք:
6.  Մատերիայի  գոյության  ինչպիսի՞  ձևեր  գիտեք:  Ո՞րն  է  կոչվում  նյութ:
7.  Մոտավորապես  քանի՞  նյութ  է  հայտնի  մարդկությանը:Նյութի  ինչպիսի՞ 
     հատկություններ  գիտեք:  Պատասխանը  հիմնավորեք:
8. Ո՞րն  է  կոչվում   պարզ  նյութ (օրինակներ),   բարդ  նյութ (օրինակներ):
      Գրեք  նաև   անօրգանական  և  օրգանական նյութերի  օրինակներ:
9.  Ինչպիսի՞  օրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմում, որոնք  չկան
       անկենդան  բնության  մեջ:
10.  Ինչպիսի՞  բնական  և  տեխնածին   աղետներ   գիտեք:
11.  Ի՞նչ  է  կենսոլորտը:  Որո՞նք  են  կենսոլորտի  բաղադրիչները: 
12.  Կենդանի  աշխարհը  քանի՞ ‹‹թագավորության›› է բաժանվում : Ի՞նչ  գիտեք 
     այդ  ‹‹ թագավորությունների ›› մասին:
13.  Կենսոլորտի  անկենդան  բաղադրիչները`ջրոլորտ, մթնոլորտ, քարոլորտ:
14.  Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր: Ինչպիսի՞  ջուր  ենք  մենք  խմում:
 15.  Որո՞նք  են   մթնոլորտի  շերտերը:  Ինչպիսի՞ն  է   օդի  բաղադրությունը:    
       Մթնոլորտի  աղտոտման պատճառները որո՞նք  են և  ինչպիսի՞ կանխարգելման 
       հնարավոր  ուղիներ  կառաջարկեք  դուք:
16.   Ի՞նչ  է  օզոնը, օզոնային  ճեղքերի պատճառները որո՞նք  են:
17.   Ինչպիսի՞ն  է   Երկրագնդի  կառուցվածքը: Ի՞նչ  է  հողը:  Հողի էրոզիայի 
        պատճառները  որո՞նք  են:

Անհատական  և  խմբային   հետազոտական  աշխատանքներ
1. Աղմուկի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
2. Թունավոր նյութերը օդում, հողում, ջրում։
3. Համակարգչի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
4. Բարձրագույն տեխնոլոգիաների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։


ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  ՆԱԽԱԳԻԾ`   «Սոցիոլոգիա» առարկայի հետ
 Սոցիալական   էկոլոգիա.  ԹԵՄԱՆԵՐԸ
v  « Մարդ – բնություն  փոխազդեցությունը»
v  «Հայաստանի էկոլոգիական  իրավիճակը»
v  «Հայոց  բնապահպանական  կուլտուրայի  արմատները»
v  «Միջազգային  բնապահպանական  բազմակողմ  համաձայնագրերին Հայաստանի  Հանրապետության  մասնակցությունը»


Գրականություն
Դասագիրք`Լ.Ս. Մելքումյան «Էկոլոգիական դաստիարակության  հիմունքներ», Երևան,2009, էջ 7-20 :
Դասախոսությունների  հանառոտագիր «Էկոլոգիա», Ս.Շահինյան, Ն.Թամազյան, Երևան,2003:

ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՐԸ.

Հարց 1. Ի՞նչ  է  ուսումնասիրում  էկոլոգիա   գիտությունը:
Բնություն  ասելով  մենք  հասկանում  ենք  մեզ  շրջապատող  ամեն  ինչ`  ողջ  տիեզերքը, Երկիր  մոլորակը`  բոլոր  կենդանի  օրգանիզմների  հետ  անօրգանական  և  օրգանական  աշխարհում  ընթացող երևույթների  ու  հարաբերությունների  ամբողջությունը:

հարց 2.Ինչու՞  է  անհրաժեշտ  ուսումնասիրել էկոլոգիան:
Էկոլոգիական դաստիրակության նպատակը և խնդիրնրն են.
 • բնության և մարդկանց նկատմամբ  գիտակցված վերաբերունքի մշակում 
 • բնության նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևաորում 
 • բնության պահպանման, բարելավման, զարգացման, անրաժեշտության դաստիարակում
 • կենդանի և անկենդան բնության տարբերություների վերաբերյալ գետելիքների ձևավորում
 • մտավոր և ֆիզիկական աշխատանքի դերի դաստիարակում 
 • վայրի բնության հետ  մարդու խելամիտ փոխհարաբերության դաստիրակություն 
 • մարդու, բնության և հասարակության միջև փոխադարձ կապի իմացություն՝ սոցիալական էկոլոգիա
 • էոլոգիական հիմնախնդիրների լուծման գործնական ունակություների ձևավորում 
 • էոլոգիական իրավիճակի վերլուծության ընդունակություն 
 • բույսերի և կենդնիների խնամքի կարողության ձևաորում 
 • միմիանց նկատմամբ հանդուրժողականության, հարգանքի ունակություների ձևավորում 
հարց 3․Սահմանեք  էկոլոգիա   գիտությունը:
Կենդանի օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի, ինչպես նաև տարբեր օրգանիզմների փոխհարաբերություների մասին գիտությունը կոչվում է Էկոլոգիա <օյկոս տուն, լոգոս- գիտություն > տան մասին գիտություն։

Հարց 4  Ո՞րն  է էկոլոգիա   գիտության  հիմնական  բաժինները  և  ուղղությունները:
բաժիները 
1․անորգանական  համակարգի գիտություններ 
տիեզերագիտություն,մոլորակագիտություն,երկրաբանություն,ֆիզիկա,քիմիա
2․ օրգանական համակարգի գիտություններ 
կենսաբանություն,բուսաբանություն,միկրոկենսաբանություն,մարդաբանություն, հոգեբանություն, բժշկություն,գենետիկա և 
3․հասարակական գիտություներ 
Պատմություն,օրինագիտություն,իրավունքի տեսություն,Փիլիսոփայություն 


Հարց 5 
Ինչպիս էկոլոգիական համակարգեր գիտեք որոնք են նրանց բաղադրություները 
ՊԱՏ
էոլոգիան ուսումնասիրում է համակարգեր և ցանկացած երևույթ,գործոն կամ կենդանի օրգանիզմի վրա մարդկային քաղաքակրթության բոլոր նվաճումների ազդեցությունը ընդհանուր էոլոգիան ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմներ և ամբողջական համակարգեր ՝ գեն,Բջջիջ,օրգանիզմ,պոպուլացիա,համակեցություն,որոնք կյանքի տարբեր շերտերն են։

03․23․2016թ․

հարց 1

կենսոլորտի բաղադրիչները որոնք են 
ինչ է կենսոլորտը 
Սահմանումը
կենսոլորտը համամոլորակային և  էկո համակարգ է երկրագնդի վրա այն ոլորտը որը բնակեցված է կենդանի օրգանիզմներով կոչվում է կենսոլորտ։ 

հարց 2
որոնք են կենսոլորտի անկենդան և կենդանի բաղադրիչները 
կենսոլորգտի բաղադրիչներ 
կենդանական աշխարհը 
կենդանիներ՝ սնկեր,բակտերյաներ,մանրէներ,բույսեր 

անկենդան բաղադրիչներն են 
մտնոլորտ,ջրոլորտ,քարոլորտ 
բաղադրիչներ 
արտադրողներ-
սպոռողներ-
քայքայողներ- 

03․30․2016
Էկոլոգիա անհատական հետազոտական աշխատանք թեման 


Անկենդան աշխարհ 
Կենսոլորտի անկենդան բաղադրիչներն են մտնոլորտ,քարոլորտ,ջրոլորտ 

ինչ է մտնոլորտը Սահմանումը 
երկիրը շրջապատող և նրա հետ պտտող օդային թաղանթը կոչվում է մտնոլորտ։

Մտնոլորտի Զանգվածը կազմում է երկրագնդի զանգվածի 1 միլարդերորդ մասը եթե մարդը առանձ ջրի կարող է ապրել 3-4 օր ապա առանձ օդի միայն 3-4 րոպե 
Մտնոլորտի ներքին սահմանը երկրի մակերևույթն է իսկ վերին սահմաները 300 կմ բարձրության վրայ է մտնոլորտը պայմանականորեն բաժանվում է մի քանի շերտերի 

ներքինոլորտը կենտրոնացնում է մտնոլորտի զանգավծի 80 տոկոսը 
և օդում առաջանում են ջրային գոլորշիներ որից առաջանում են ամպերը
ներքնոլորտում է առաջանում եղանակի բոլոր փոփոխություները 
Ներքնոլորտին Լատիներեն ասում են նոոստվելա նշանակում է բանական կյանքի ոլորտ    

06․04․2016թ․

<Սոցիալական էկոլոգիա ՝ Մարդու առողջությունը >


Համակարգչի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա 
Չնայած օրգանիզմի վրա համակարգիչներ արձակած  ճառագայթների վնասակար ազդեցության մասի տվյալները սակավաթիվ են <քիչեն> այնուամենայնիվ Գիտնականեր  կատարած հետազոտություների արձյունքները վկայում է ռիսկի հնարավոր գործոների մասին։ Օրինակ Էլեկտրամագնիսական ճառագայթները կարող են առաջացնել Նյարդիան,Սիրտ-Անոթային համակարգերի խանգառումներ, Իմունիտետի ճնշում,Հատկապես վտանգավոր ազդեցություն են տողնում էկրանից 40 սմ հեռավորության վրա,Որը բացասաբար է ազդում համակարգչի առջև նստողի աչկերի ու մաշկի վրա չնայած ժամանակակից համակարգիչների վրա կա ֆիլտրեր որոնք նվազեցնում են ճառագայթների ուժգնությսունը սակայն վտանգը գոյություն ունի հետազոտություները ցույցեն տվել որ էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցությամբ խանգառվում են օպեռատրների նյուանափոխանակային գործ ընթացները <Մարսողությունը> նաև, Հոգեմարմնական խանագառումներ ու աղտաբանական ծանրռեակցիաներ Համակարգիչ իր շուրջը ստեղծում է Էլեկրամագնիսական դաշտ որը նվազեցնում է օդի խոնավեցումը իսկ մոնիտորի պատյանը և պլատան տաքանալիս արցակում են վնասակար նյութեր որոնք իոնացնում են օդը ունենեն որոշակի հոտ և ընդհարապես <ծանրացնում են շնչառությունը> Ինչպես պաշտպանվել Էլեկտրամագիսկան ճառագայթներից խորհուրդ է տրվում 

 • Ձեռք բերել հեղուկաբյուրեղային մոնիտոր 
 • Բլոկը և մոնիտորը պետք է հնարավորինս հեռու գտնվել Օպերատորից
 • Հմակարգիչը երկար ժամանակ միացրած մի թողեք մոնիտորը տեղադրելանկյում որպեսզի կլանեն ճառագայթները պատերի կողմից 
 • Հնարավորինս կրճատել համակարգչով աշխատելու ժամանակը համակարգիչը հողակցել դպրոցակաները մոնիտորի արջեվ պետք նստեն 2 ժամից ոչ ավել և յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ կատարեն 10-15 րոպե տևողությամբ ընդմիջում 
համակարգիչը և տեսողությունը 
Համակարգչով աչկի ակնաբյուրեղի կորությունը կարգվորող մկաները գտնվում են մշտական լարվածության մեջ և թուլանում են քանի որ մոնիտորը նաև լույսի լրացուցիչ աղբյուր է ուստի աչկի հազվադեպ թռթռումը,Ցոլքը էկրանի վրա ստեղծում է նախադրյալներ կարճատեսության զարգացման,Տեսողության վատացման,Աչկերի արագ հոգնածության 

համակարգչով աշխատելիս տեսողության Հիգենիայի կանոներ են 

 • Աշխատատեղը պետք լուսավոր  ցանկալի է լինի թույլ տեսողություն ունեցողները պետք օգտագործ են աչկի ցանցաթաղանթի անոտները ամրացնող սննդամթերքներ՝   սև հաղարջ,Հապալաս,Մասուրի թուրմ,ձուկ,մաղադանոս <Պտեռուշկա>,Կանաչ սոխ,սամիթ և անկասկած վիտամներ մրգեր 
 • Աչկեր հոգնածությունը վերացնելու համար  խորհուրդ է տրվում աչկերը լվանալ կանաչ կամ սև թեյով աչքերը փակել և վրա դել երուցիկի թուրմի տաք թրչոց 
 • Աչքերը պահապանել արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից համապատասխան ակնոցներ օգտագործել 
Համակարգչով երկար աշխատելը առաջացնում է նախադաստակի խողովոակի աղտանիշ խորհուրդ է տրվում

 • ստեղնաշարով աշծատելիս ձեռքի կորացումը լինի 90 աստիճան 
 • մկնիկով աշխատելիս դաստակը պահել ուղիղ և դնել սեղանի վրա եզրից հեռու 
 • ատողը պետք է լինի արմնակալող անրաժեշտ է կատարել ձեռքերի վարժություներ թափահարել ձեռքերը,մատնելը սեղմել բռունցք անել 10 անգամ,պտտել բռունքցները իրենց առանցքի շուրջը 
 • մի ձեռքի ափով ճնշում ես գործադրում մյուս ձեռքի մատների վրա 
 • համակարգչով մի օրինակ աշխատանքը  միապաղաղա ազդեցություն է թողնում կենտրոնական ներվայն համակարգի վրա դիտվում է վերլուծիչներ գործառույթային շարժունաության գործառույ ուշադրության ցրում քնկոտություն ռեակցիայի դանդաղում։ Խանգառվում է նաև ակիվության իջեցում վեկետատիվ խուկնցիաները պարզվել որ այդ հոգնածության պաճառը միօրինակություննա իսկ հոգեբաները ասում են որ առավել բնորոշեն անտարբերությունը,ձանձրույթը աշխատանքի նկատմամբ,հետքրքրության կորուստը,կնկոտությունը,գռգռվածությունը և հոգնածությունը 
Համակարգչով երկարատև աշխատելիս առաջանում է ճարպակալում 
որով հետև խախտվում է նյութափոխանակություն և ավելոր քաշը 
նպաստում է բազմաթիվ հիվանդություների նպաստումը 


 • Ճառպերի փոխանակության խանգառման դեպքում արյան մեջ շատանում է խոլեստերին քանակը որը կուտակվում անոդների պատերում և հանգեցնում է աթերոսկլերոզի կրծցքավադակը ճարպի կուտակումը ազդում է արտաքաին շնչառության վրա առաջացնելով շնչահեղձություն օրգանների և հյուսվածքների թթվածնային քաղց 

04.05.2016

Քարոլորտ Երկրակեղեվը եվ միջնապատյանի վերին կարծր շերտը միասին անվանում ենք քարոլորտ՝ լիտոսֆերա։ Քարոլորտից դեպի երկրի կենտրոն ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Երկրակեղեվն ունի երկու տեսակ՝ մայրցամաքային եվ օվկիանոսային։ Ցամաքային կեղեվը կազմված է երեք շերտից՝ վերեվի շերտը նստվածքային, հաջորդը՝ գրանիտային, երորրդը՝ բազալտային, այնուհետեւ միջնապատն է ու միջուկը։ Մայրցամաքային երկրակեղեվի հաստությունը 60-80 կմ է։ Օվկիանոսային շերտը կազմված է երկու շերտից՝ նստվածքային եվ բազալտային։ Հաստությունը՝ 5-10 կմ է։ Երկրագնդի շառավիղը 6370 կմ է։ Քարոլորտից դեպի երկրի կենտրոն ջերմաստիճանը բարձրանում է, այդ պատճառով նյութերը գտնվում են հալված վիճակում։ Երկրակեղեվը միջուկային ջերմաստիճանը մոտավորապես 6000 աստիճան է։ Քարոլորտը բաղկացած է հսկայական բեկորներից՝ սալերից, որոնք 7 հատ են։ Քարոլորտի սալերը շարժվելով որոշ տեղերում մոտենում են իրար եվ որոշ տեղերում առաջացնում են լեռներ։ Իսկ երբ հեռանում են իրարից առաջացնում են իջվածքներ, ճեղքեր, խոռոչներ եվ կիրճեր։ Երկրակեղեվը կազմված է տարբեր նյութերից՝ ավազից, կավից, քարածխից, կրաքարի, բազալտից եվ տուֆից։ Հողի մասին Քարոլորտի կարեվոր բաղադրամաս է։ Հողը հատուկ բնական համակարգ է, որն ունի կենդանի եվ անկենդան բնությանը բնորոշ բազմաթիվ հատկություններ։ Հողում փոխազդում են կենսոլորտի հիմնական տարրերը՝ ջուրը, օդը եվ կենդանի օրգանիզմները։ Հողը կազմված է լեռնային ապարների, կլիմայի, բուսական եվ կենդանական օրգանիզմների բարդ փոխազդեցությունների հետեվանքով առաջացած մի քանի շերտերից։ Վերին շերտը կազմված է կենդանիների մնացորդներից, որոնք էլ առաջացնում են ՀՈՒՄՈՒՍ։ Հողի կենդանի մասը կազմված է մանրէներից, անողնաշարավորներից եվ փորող ողնաշարավորներից։ Հողի մեկ հեկտարի վրա՝ բերրի շերտում, բակտերիաների և սնկերի ընդհանուր զանգվածը մոտավորապես կազմում է 5 տոննա։ Մարդիկ օգտագործում են ցամաքի 10% որպես վարելահող, իսկ 20%՝ արոտավայր։ Հողի էրոզիա Հողի էրոզիան կատարվում է քամու և ջրի միջոցով։ Վերջին տարիներին տեղի է ունենում հողի քայքայում հետևյալ պատճառներով՝ Քաղաքների, գործարանների և ճանապարհների շինարարություն Արտադրական և կենցաղային թափոններով աղտոտում Թթվային անձրևներով աղտոտում Անգրագետ պարարտացնելով Ատոմակայանների վթարների։


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...